Financování revitalizace panelových domů

Jaké jsou možnosti financování revitalizace domů?

Finanční dotace programu PANEL

Pomůžeme Vám získat finanční podporu v rámci programu PANEL.

Co je to program PANEL?

Program PANEL slouží pro podporu oprav, modernizací a rekonstrukcí panelových bytových domů.

Poskytovatelé programu PANEL jsou Státní fond rozvoje bydlení a Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Základní podmínky pro získání finanční podpory programu PANEL

 • panelový dům musí být na území České republiky
 • panelový dům musí být postaven v některé z typizovaných konstrukčních soustav, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto programu
 • předmětem opravy panelového domu musí být vždy nejméně oprava statických poruch a zlepšení tepelně technických vlastností; to neplatí, jestliže stav panelového domu provedení těchto oprav nevyžaduje
 • v případě žádosti o podporu formou zvýhodněné záruky za úvěr musí rozpočtové náklady na financování oprav dle přílohy č. 2 programu činit nejméně 50 % z výše úvěru, ke kterému je žádána podpora
 • žádost o podporu musí být podána:
  • před zahájením stavebních prací
  • před uzavřením smluv o dodávkách strojů a zařízení
 • stavební práce na opravě panelového domu nesmí být zahájeny a smlouvy s dodavateli strojů a zařízení (vč. smlouvy o smlouvě budoucí či závazné objednávky) nesmí být uzavřeny před datem, kdy poskytovatel podpory na základě předložené žádosti o podporu potvrdí příjemci podpory zásadní způsobilost žádosti k podpoře („rozhodné datum“)
 • žádost o dotaci na úhradu úroků musí být podána nejpozději do 6 měsíců od uzavření smlouvy o úvěru

poraďte se s námi a získejte finanční podporu programu PANEL!

Finanční dotace programu „Zelená úsporám“

 • Myslíte si, že váš dům může mít nižší spotřebu energií?
 • Hodláte svůj dům zateplovat?
 • Chcete se postavit pasivní dům?
 • Chystáte se využít obnovitelné zdroje energie?
 • Rádi by jste získali dotaci z programu „Zelená Úsporám“?
 • Ale nevíte jak postupovat při podávání žádosti?
 • Nejste si jisti zda do programu Zelená Úsporám spadá zrovna váš plán?

Obraťte se na odborníky.

Poskytujeme pomoc žadatelům o dotaci v rámci programu „Zelená Úsporám“.

 1. krok
  Zajištění odborníka na zpracování projektové dokumentace ( tepelně technických výpočtů), která bude sloužit jako podklad k žádosti o dotaci.
 2. krok
  Na základě zpracované dokumentace naše společnost vypracuje cenovou kalkulaci na dodávku komplexního nebo dílčího zateplení. Po odsouhlasení kalkulace může být ještě před přidělením dotace podepsaná smlouva o dílo a práce je možno zahájit.
 3. krok
  Spolupráce při vyplnění žádosti o dotaci včetně vyplnění krycích listů a při obstarání potřebných dokumentů, které slouží jako příloha žádosti.
 4. krok
  Předání vyplněné žádosti včetně příloh na nejbližším pracovišti Státního fondu životního prostředí.
 5. krok
  Po provedení předchozích kroků do 2 měsíců obdrží žadatel vyrozumění o poskytnutí podpory s číslem žádosti a výši maximálně možné dotace.
 6. krok
  Na dokončení díla po přidělení dotace je 18 měsíců u zateplení, 24 měsíců při výstavbě pasivního domu a 6 měsíců při výměně zdroje pro vytápění či ohřev vody.
 7. krok
  Po dokončení projektu žadatel zajde do banky, kde se prokáže vyrozuměním o poskytnutí podpory, předloží faktury s tzv. položkovým rozpočtem a doloží, že realizace projektu byla dokončena - buď předložením kolaudačního souhlasu, nebo oznámení o užívání stavby anebo předávací protokol.

Panelové domy

Aktuality

Jedinečná nabídka!

Nový profilový systém EURO IV78 s izolačním trojsklem U=0,7 W/m2K Izolační trojsklo.jpg, 113kB

Montáž oken v systému 3D

Nabízíme profesionální montáž oken v systému 3D.

Zelená úsporám

Zavádíme pomoc při získání dotace v programu „Zelená úsporám“.

Špaletová okna

nově dodávka zdvojených špaletových oken pro památkově chráněné budovy

Eurookna profilu IV 78

montujeme dřevěná okna typu EURO profil IV 78 s možností použití trojskel s vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi.